netIP domicil

Sted: Thisted

Bygherre: netIP A/S

Bruttoareal: 4.777 m²

Opført: 2010 og 2020

netIP’s domicil er placeret på en hjørnegrund ved en af indfaldsvejene fra omfartsvejen omkring Thisted. Domicilet er i to etager med en mindre kælder. Stueplan er indrette med kontorer, værksted og lagerrum, mens 1. salen indeholder serverrum og personalefaciliteter.

Bygningen er forsynet med et højt fundament for at kompensere for terrænets niveau, som er ca. 1,5 meter under vejniveau. Ydervægge er i sorte betonelementer og døre- og vinduespartier i sort alu. Som kontrast til den mørke, massive beton er der i bygningens hjørne, tilbygning og østlige ende placeret flere trappetårne udformet som åbne glaspartier.

I 2020 er der tilføjet tilbygninger til syd- og østfløj på i alt 1.977 m². Samtidig en mindre ombygning af den eksisterende bygning. Den ene tilbygning (543 m²) ligger i forlængelse af sydfløjen og rummer et auditorium med separat indgang, foyer, mødelokaler, garderobe og toiletter. Den anden tilbygning ligger i forlængelse af den oprindelige bygnings østfløj og er i to etager på hver 717 m² indeholdende kontorer og mødelokaler.

Facaderenovering Toldboden i Thisted

Sted: Thisted Havn

Bygherre: Sparekassen Thy

Opført: 1885 – renoveret 2019

Den Gamle Toldbod i Thisted er opført i 1885 og er en af Thisteds bevaringsværdige bygninger.
Bygningen er opført i typisk klassicistisk byggestil og fremstår i dag i næsten samme udformning som på opførelsestidspunktet.

Ejendommen er flere gange renoveret indvendigt, men bygningen var stærkt nedslidt på klimaskærmen, og i 2019 gennemførte vi en total udvendig renovering omfattende udskiftning af ovenlys, vinduer, tagrender, nedløb m.v. samt renovering af teglstensfacaderne. Bygningen er opført af røde blødstrøgne teglsten i ”svensk format”, som er en del større end sten i dansk normalformat. Herudover er anvendt en halv snes specialsten på gesimser, sokler, fyldninger og rammer omkring vinduer. 

Ved renovering af facademurværket blev facaderne afrenset, beskadigede sten udskiftet og hele bygningen fuget om. Alle vinduer er udskiftet med nye trævinduer med samme opsprosning som de oprindelige. Tagrender og nedløb er udskiftet med nye i kobber, og den gamle skiferafdækning på gesims er udskiftet med en ny kobberafdækning. Det eksisterende ur på tårnet over hovedindgangen og de to keramikudsmykninger på facaden mod Toldbodgade er bevarede.

Thy-Mors Energi Thisted

Sted: Thisted

Bygherre: Thy-Mors Energi

Bruttoareal: 1.300 m²

Ombygning: 2015

Projektet omfatter nyindretning, renovering og ombygning af flere områder i forsyningsselskabets administrationsbygning i Thisted. Herunder nyindretning af forhal med to møderum, reception og udstillingsareal. Indretning af kantine i det tidligere skolekøkken og renovering af køkkenområdet og endelig nyindretning af storkontor for fibernetafdelingen.

Forhallen, der er disponeret i en vinkel omkring adgangsgården og med et vindfang i midten, er nyindrettet med et udstillingsområde udfor vindfanget og med to møderum til den ene side og et receptionsområde til den anden. Forhallen har fået nyt parketgulv og ny farvesætning, således at rummet fremstår hvidt med forskellige elementer i træ og overflader i flere blå nuancer.

Udstillingsarealet er ligger i et cirkulært areal afgrænset af listebeklædte vægge.

Møderummene er afgrænset af lyddæmpende vægge mod foyer med glasovervægge for at give rummelighed. I væggen mellem foyer og møderum er der indrettet et listebeklædt siddemodul.

Thy-Mors Energi Nykøbing

Sted: Nykøbing Mors

Bygherre: Thy-Mors Energi

Areal ombygning: 950 m²

Ombygning: 2018

Projektet omfatter renovering af hovedindgang, foyer og receptionsområde, indretning af ny kantine og nyt køkken, nyt møderum på 1. sal, etablering af udeopholdsareal i forbindelse med ny kantine samt renovering og ombygning af eksisterende mødelokaler og kontorer.

Energiselskabets administration i Nykøbing er opbygget som to murede fløje sammenbygget med en glasgang, som samtidig er hovedindgangen. Begge fløje er primært i en etage, dog i to etager på en del af midtersektionen af den sydlige fløj.

Vinduespartierne i glasgangen er udskiftet med energiruder og der er etableret et nyt vindfang, som optimerer foyerfunktionen og forbindelsen mellem de to fløje. I glasvæggen mod gårdrummet er der indbygget et trælistebeklædt siddemodul, som giver rummet indhold og varme og samtidig skærmer mod terrassen ved kantinen.

Ny kantine i stueplan giver direkte adgang til udearealet og letter vareindlevering til køkkenet. Den tidligere kantine på 1. sal er ombygget til møderum, den eksisterende trappe genanvendt, mens væg mellem trappe og møderum er erstattet af en glasvæg for at optimere rummelighed og lysindfald.

Gulvtæpper er erstatte med højkantsparket i eg og vægge og lofter er malet i samme hvide og blå farver, som er anvendt ved renoveringen i energiforsyningens administration i Thisted, hvorved der opnås en fælles identitet mellem de to kontorer.

Sundhuset Thy

Sted: Thisted

Bygherre: Malle Ejendomsinvest, Snedsted ApS

Bruttoareal: 960 m²

Ombygning: 2015

Sundhedshuset er indrettet i administrationsdelen fra en tidligere produktionsvirksomhed og er primært indrettet med en stor tandlægeklinik. Herudover er der en række rum og faciliteter til forskellige terapeuter.

Fra p-pladsen er der via et lyst vindfang adgang til den centralt beliggende reception, som er indrettet med arbejdspladser i en stor cirkelformet skranke. Omkring den runde skranke er der disponeret arealer med venteophold, legerum, møderum, toiletter m.v. 
Fra receptionen er der via en lang, oplyst gang adgang til alle behandlerrummene.  

Den lange gang ved behandlingsrummene er dels oplyst af kvadratiske ovenlys og dels af kunstig belysning udformet som smalle lysbånd i vægge og lofter. Den alternative belysning, sammen med forskellige dekorationer og farvespil, hæver gangen fra at være et trist gennemgangsareal til at en spændende rumoplevelse.

Belysningen i bygningen er meget karaktergivende for arkitekturen. Receptionen har minimalt adgang til dagslys, men dette giver mulighed for en spændende rumbelysning. Svarende til skrankens runde form er rummet primært oplyst af cirkelformede nedhængte pendler og som en markant effekt, er der belysning hele vejen rundt langs skrankens underkant.  

Thisted Rådhus

Sted: Thisted

Bygherre: Thisted Kommune

Opført: Om- og tilbygning 2013

Thisted Rådhus er oprindeligt tegnet af arkitektfirma Friis og Moltke og opført i 1978.

Bygningen består af to parallelle murede fløje, der er bundet samme af en transparent mellembygning, der før ombygningen alene fungerede som foyer.

Ved ombygningen i 2013 blev den sydlige del af forhallen skilt fra den nordlige med en glasvæg. Den sydlige del rummer nu den offentlige del af kommunens Borgerservice.

Ombygningen omfattede tillige nye glasvægge omkring gangbro på 1. sal over foyeren, så denne kan anvendes til uformelle møder.

Ombygningen omfattede også indretning af nyt erhvervskontor i den tidligere maskinstue og totalrenovering af kantine og køkken. Langs hele kantinens vestfacade er der opført en tilbygning, friholdt af den eksisterende facade af et glasbånd i sider og over tag. Den nye facade er udført i glas, således at den tidligere noget mørke kantine har fået mere dagslystilførsel. Kantinen er totalrenoveret på alle overflader, og blandt andet er de gamle tæpper erstattet af et trægulv i eg, og alle vægge er blevet vandskurede og hvidmalede.

Opmatic/Servisto

Sted: Thisted

Bygherre: Bredbånd Thy ApS

Bruttoareal: 1.750 m²

Opført: 2018 + 2020

Erhvervsejendommen, der huser firmaerne Opmatic og Servisto, består af en fabrikations- og lagerhal på 1.050 m² og en administrationsdel i to etager på 700 m². Bygningen er opført i sorte betonelementer, og som kontrast til den sorte facade er hovedindgangen og et stort facadeparti på 1. sal markeret med kobberfarvede alupartier. Værn ved flugtvejstrappe fra 1. sal og halporte har beklædninger i samme farve og materiale.

Adgang til administrationsdelen sker fra Uglevej via en sydvestvendt parkerings- og forplads gennem et markeret overdækket parti i to etager. Fra hovedindgangen er via trapperum adgang til begge etager, som overordnet er ens indrettet med kontorer og møderum. Adgang til fabrikations- og lagerhal sker via porte i bygningens østfacade, således at forpladsen ved administrationen er friholdt for tung kørsel.

Geotermisk anlæg i Thisted

Sted: Thisted

Bygherre: Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.

Bruttoareal: 207 m²

Opført: 2017

I 1981 blev Danmarks første geotermiske anlæg etableret i Thisted. I 2017 udvidede Thisted Varmeforsyning med endnu en geotermisk injektionsbrønd ved Ringvejen nord for Thisted. Bygningen, der rummer anlægget er opført i industrielle materialer med stedstøbt beton, glas, galvaniseret stål og elefantriste.

Bygningen er transparent, så man kan se ind til de tekniske installationer og igennem bygningen. Det samme gælder om natten, hvor bygningen er oplyst. Den del af bygningskroppen, som rummer selve injektionsbrønden, er designet, så den kan kobles fra resten af bygningen og kranes til side, når selve brønden skal serviceres.

Dynalogic – indretning og farvesætning

Sted: Thisted

Bygherre: netIP A/S

Bruttoareal: 364 m²

Opført: 2020

I 2020 blev netIP’s domicil i det nordlige Thisted udvidet med ny kontor-østfløj, hvor virksomheden Dynalogic har hjemme. De nye kvadratmeter er indrettet med storrumskontorer, møderum og fællesarealer.

En lang gennemgående væg er farvesat i samme nuance som virksomhedens logo, som sammen med folie tegnet som abstraktion over firmalogoet på glasvægge skaber identitet og sammenhæng gennem bygningen.

Dagli’ Brugsen Frøstrup

Sted: Frøstrup

Bygherre: Dagli’ Brugsen

Bruttoareal: 300 m²

Opført: 2009

Projektet omfatter en tilbygning til det eksisterende butikslokale, et nyt vindfang og et udvendigt overdækket udstillingsareal. De tilbyggede arealer ligger bag en rød teglstensmur, som omkranser den tidligere syd- og vestfacade. Tilbygningen er koblet til den eksisterende bygning med et fladt tag, der ved den eksisterende bygnings langfacade er forsynet med et stort nordvendt ovenlys.

Da gulvet i butikken ligger en halv meter over adgangsniveauet, er der etableret et trappe-/rampeanlæg omkring tilbygningen. I forbindelse med tilbygningsarbejdet er hele butikken renoveret blandt andet med ny gulvbelægning og ny belysning.